Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2019

Ketchupsuicide
7698 204a 500
Reposted fromkelu kelu viaXavax Xavax
Ketchupsuicide
3622 ee6d
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasucznik sucznik
Ketchupsuicide
9846 8713 500
Reposted fromspecific-humor specific-humor viasucznik sucznik
Ketchupsuicide
2846 b138 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasucznik sucznik
Ketchupsuicide
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik

August 02 2019

9252 2da9 500

browsedankmemes:

Mother of the year (via /r/BlackPeopleTwitter)

Reposted fromtron tron viaponurykosiarz ponurykosiarz
Ketchupsuicide
2407 4885 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viasucznik sucznik
Ketchupsuicide
3322 12d2
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
Ketchupsuicide
2617 9abf 500
Reposted fromZircon Zircon viagket gket
Ketchupsuicide
0684 bf22 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaoski oski

July 31 2019

Ketchupsuicide
0759 1bf8 500
Reposted fromgket gket
Ketchupsuicide
7205 84df 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
Ketchupsuicide
0409 331b 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viagket gket
Ketchupsuicide
0443 ce3e 500
Reposted fromkogs kogs viagket gket
Ketchupsuicide
0466 b85f 500
Reposted fromtoganja toganja viagket gket
Ketchupsuicide
0562 b4b5 500
Reposted frompiehus piehus viakjuik kjuik
0913 ad00

Bridge builders hate him because of this trick

Reposted frommyry myry viagket gket
Ketchupsuicide
6310 004d 500
Reposted fromdjLangley djLangley viagket gket
Ketchupsuicide
Reposted fromaunds aunds viagket gket
Ketchupsuicide
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakjuik kjuik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl